object1.png

* 농업전망 2021의 모든 발표는 방역지침을 철저히 준수하여 촬영중이며, 정확한 내용 전달을 위해 마스크는 미착용하였음을 알려드립니다.

분과I. 달라진 세상, 농촌의 대응 (13:30~14:40)

                                                                                 좌   장 : 송미령

  • 농촌정책의 새지평, 농촌 재생 : 성주인

  • 주민이 함께하는 농촌 공동체 돌봄 : 김남훈

1/84
object1.png